banner


แหล่งความรู้ วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4 : วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4 คณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง จำนวนจริง (Real number)

วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4 คณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง จำนวนจริง (Real number)จำนวนจริง (Real Number) ระบบจำนวนเลขเท่าที่มนุษย์คิดค้นพบในขณะนี้ประกอบด้วยเลขจำนวน 2 ระบบ คือ 1. ระบบจำนวนจริง (Real Number System) 2. ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System) ในสมัยโบราณ มนุษย์ได้คิดค้นพัฒนาระบบจำนวน เพื่อใช้แทนปริมาณต่างๆ มาเป็นลำดับ เช่น จำนวนเต็ม เศษส่วน จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ สำหรับเนื้อหาในบทระบบจำนวนจริง นับว่าเป็นบทใหญ่ที่สุดและเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอีกบทหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ปลายเลยครับน้องๆ


อัพเดพข้อมูลวันที่: 25 ก.ย. 2559 23:24:36