banner


แหล่งความรู้ วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4 : ตัวอย่างวีดีโอสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน ( number theory)

ตัวอย่างวีดีโอสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน ( number theory)ทฤษฎีจำนวน (number theory) โดยธรรมเนียมเดิมเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของจำนวนเต็มเป็นสาขาหนึ่งของทฤษฎีจำนวนที่ศึกษาจำนวนโดยไม่ได้ใช้ความรู้ชั้นสูงจากสาขาอื่นเลย ปัญหาที่สาขานี้สนใจส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับสมบัติที่น่าสนใจต่างๆของจำนวน เช่น การหารลงตัว(divisibility) การแยกตัวประกอบเฉพาะ (prime factorization) และ จำนวนสมบูรณ์ (perfect number) เป็นต้น วิชานี้ค่อนข้างยากดังนั้นขอให้น้องศึกษาเพิ่มเติมจากวีดีโอนี้


อัพเดพข้อมูลวันที่: 25 ก.ย. 2559 23:20:33